Nulägesanalys Columbi

Vill du enkelt ta reda på vad din grupp, organisation eller ditt företags uppfattning är inom något visst område. 

 

Beskrivning nulägesanalys

Målgrupp
Stora eller små grupper

Inspiration
Columbis verktyg och process ger dig en sann, subjektiv och snabb nulägesbeskrivning inifrån gruppen. När gruppen gemensamt analyserar nuläget skapas engagemang, energi och god grund för utveckling. 

Resultat:
Deltagarna deltar i en digital intervju som sammanställs anonymt i en rapport. Resultatet visas både i en statistisk rapport och i ett underlag för en workshop som leder till konkreta handlingsplaner. Gruppen får en gemensam överenskommen plan att använda i arbetet framåt.

Columbi:
  • Ger en unik bild av hur läget är idag utan påverkan utifrån.
  • Bygger på deltagarnas egna ord.
  • Är enkel och snabb.
  • Har ingen personlig identifiering av deltagarna.
  • Kapar engagemang och möjlighet att påverka.
  • Ger en start punkt som senare kan följas upp med ytterligare Columbi. 
  • Finns i flera varianter beroende på område.

Olika varianter:

WORK
Ger kunskap om den upplevda arbetssituationen
QUALITY Ger mätbara värden av upplevd kvalitet, exempelvis hur kollegor i bolaget upplever IT-avdelningen, supportfunktionen eller hur kunder ser på service som erbjuds.
CULTURE Vilken är den upplevda värdegrunden? Genomsyrar ledningens visioner om företagskultur alla nivåer?
LEADER Hur fungerar samarbetet i ledningsgruppen eller styrelse? Är man beslutsför, väl förberedd? TEAM Hur fungerar samarbetet mellan medarbetarna inom en grupp, eller mellan två eller flera team. Vad kännetecknar relationerna?
SWOT Vilka är styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten? En SWOT kartläggning med Columbi ger en gemensam bas för strategiskt arbete.
COMPLIANCE Ger kunskap om hur de anställdas upplever att företaget följer gällande lagstiftning, om det finns tecken på trakasserier, mutbrott, stöld, svinn.
HEALTH Hur vill individen beskriva sin hälsosituation
CORONA Hur fungerar arbetsplatsen under pågående pandemi
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 102